Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van EngelseTaxi.com. Ze zijn wat formeel, maar dan ook alleen voorzien voor het geval er geschillen optreden. We gaan er dan ook niet vanuit dat we ze nodig zullen hebben!

Artikel 1 Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

  • Dienst: het verzorgen van het trouwvervoer;
  • Engelse Taxi: Engelse Taxi is de handelsnaam van de eenmanszaak Ontdek Engeland, gevestigd aan Vroonhoeve 2, 7981 EA, Diever en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57964505;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of bedrijf dat Engelse Taxi opdracht heeft gegeven tot het leveren van de Dienst;
  • Overeenkomst: de overeenkomst, met inbegrip van de Voorwaarden, tussen U en Online Reclame tot het leveren van een Dienst aan U tegen een op de Website genoemde prijs;
  • Website: de website met de URL www.engelsetaxi.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Engelse Taxi gesloten overeenkomsten, tenzij daarvan schriftelijk door Engelse Taxi is afgeweken.

Artikel 3 Overeenkomst

De Overeenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, nadat deze rechtsgeldig door beide partijen is ondertekend. Als datum van de totstandkoming geldt de datum die staat vermeld op de overeenkomst. Eventueel later gemaakte afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig wanneer deze door Engelse Taxi schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

De tarieven op de Website zijn indicatief. Op basis van de offerteaanvraag zal een vrijblijvende offerte worden opgesteld met de definitieve prijsberekening.

Artikel 5 Betaling

Ter acceptatie van de offerte dient door Opdrachtgever een aanbetaling van €75,00 te worden voldaan. Pas na ontvangst van de aanbetaling geldt de Overeenkomst als definitief. Het restant van de huursom dient uiterlijk 7 dagen voor de reserveringsdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dit geval is Engelse Taxi gerechtigd, zonder dat een sommatie of een ingebrekestelling is vereist, aan de Opdrachtgever administratiekosten van €25,00 en 1% rente per maand over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd. Tevens is Engelse Taxi gerechtigd om bij verzuim de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder dat Engelse Taxi tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

Artikel 6 Annulering

Bij annulering van de met Engelse Taxi gesloten Overeenkomsten tot 3 maanden voor de huurdatum wordt 50% van de aanbetaling in rekening gebracht. Tussen 3 en 1 maanden voor de huurdatum wordt 100% van de aanbetaling in rekening gebracht. Indien de Overeenkomst binnen 1 maand voor de huurdatum wordt geannuleerd dan is Engelse Taxi gerechtigd de overeengekomen huurprijs in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

Artikel 7 Overmacht

Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van overmacht niet uitvoerbaar is, heeft Engelse Taxi het recht de Opdrachtgever een vervangende auto ter beschikking te stellen, dan wel de (aan)betaling te restitueren, zonder dat Engelse Taxi tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: autopech, brand- en stormschade, gehele of gedeeltelijke inbeslagneming of vordering op onze goederen, oorlog, oorlogsgevaar, overstromingen, terrorisme, uitsluiting, verkeersopstopping, werkstaking, ziekte-epidemie, ziekte van werknemers en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de Overeenkomst niet van Engelse Taxi kan worden gevergd. Overmacht ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8 Vrijwaring

De verplichtingen en aansprakelijkheden van Engelse Taxi zijn te allen tijde beperkt tot de navolgende verplichting, namelijk uit vervanging van de gehuurde auto en/of het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Derhalve is Engelse Taxi nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of welke aard dan ook, dan wel door de Opdrachtgever of derden geleden. Voor alle schade en kosten, als hierboven bedoeld, is de Opdrachtgever aansprakelijk en vrijwaart hij Engelse Taxi voor alle aanspraken die derden ter zake jegens Engelse Taxi geldend mochten maken.

Artikel 9 Overschrijding overeenkomst

In geval van overschrijding van de overeengekomen huurperiode en/of kilometers is Engelse Taxi gerechtigd, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, deze overschrijding op basis van uurtarief en kilometerprijs aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Tijdens de huurperiode gemaakte kosten zoals tolkosten en parkeergelden komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst, Dienst en Website is het Nederlands Recht van toepassing.